Znak towarowy

Co to jest znak towarowy?
 
Znakiem towarowym nazywamy prawnie chroniony element niepowtarzalny, który odróżnia się od innych. Znaki te używane są w obrocie gospodarczym w celu ułatwienia jednoznacznej identyfikacji swoich produktów – towarów czy usług wśród konsumentów.
Znakami towarowymi mogą być między innymi:
  • znak słowny – hasło, wyraz lub zdanie, bez określonych elementów graficznych oraz kolorystyki
  • znak graficzny – rysunek
  • znak słowno-graficzny – oznaczenie, które włącza zarówno elementy słowne, jak i graficzne, w tym określoną kolorystkę
  • znak przestrzenny – forma produktu czy forma opakowania produktu
W polskim prawie ujęcie znaku towarowego znajduje się w ustawie Prawo własności przemysłowej, które reguluje również kwestie jego ochrony. Określany jest on jako:
„Oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.”
Na znak towarowy, który został zgłoszony w Urzędzie Patentowym, może zostać udzielone prawo ochronne. Wówczas inne osoby oraz firmy nie mogą korzystać z niego legalnie zgodnie z zapisami prawa własności przemysłowej. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka oszustw i nieporozumień związanych z pochodzeniem produktów oraz z ich jakością.
Prawo wyłącznego używania znaku towarowego włącza następujące uprawnienia:
  • umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach objętych prawem ochronnym, ich oferowanie i wprowadzanie do obrotu, import, eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu oraz świadczenie usług pod danym znakiem
  • umieszczanie znaku na dokumentach dotyczących towarów oraz usług
  • posługiwanie się znakiem w celach marketingowych
Zgodnie z przepisami ochrona trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, niemniej na wniosek uprawnionego istnieje możliwość przedłużenia ochrony na kolejne okresu dziesięcioletnie. Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.