Własność przemysłowa

Prawo własności przemysłowej i jego ochrona
Własnościami przemysłowymi nazywa się takie prawa, które wynikają z międzynarodowych, narodowych oraz regionalnych ustawodawstw. Są one stosowane nie tylko w kontekście przemysłu, ale również handlu oraz rolnictwa.
Wśród głównych dziedzin prawa własności przemysłowej znajdują się w szczególności: prawo patentowe, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz prawo konkurencji.
Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku w ramach ochrony własności przemysłowej znajdują się:
•             znaki fabryczne lub handlowe
•             patenty na wynalazki
•             rysunki i modele przemysłowe
•             wzory użytkowe
•             nazwa handlowa lub pochodzenia
•             zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 
W Polsce dokumentem prawnym, który reguluje kwestie własności przemysłowej, jest Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1410).
Zgodnie z polskim prawem do przedmiotów własności przemysłowej w ramach ochrony własności przemysłowej znajdują się:
•             znaki towarowe
•             projekty wynalazcze – wynalazki, wzory przemysłowe, użytkowe, projekty racjonalizatorskie oraz topografie układów scalonych
•             oznaczenia geograficzne
•             ochrona i zwalczanie nieuczciwej konkurencji
W Ustawie znajdują się również informacje dotyczące zadań i organizacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, który jest centralnym organem administracyjnym właściwym w sprawach dotyczących własności przemysłowej.
Urząd Patentowy prowadzi między innymi następujące czynności:
•             przyjmowanie i badanie zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych
•             orzekanie w sprawach dotyczących ochrony prawa własności przemysłowej
•             prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestru innych własności przemysłowych
•             prowadzenie centralnego zbioru opisów patentowych polskich i zagranicznych
Biuro Usług Patentowych, inż. Jan Szuta – prawo własności przemysłowej – łódź – zainteresowanych ochroną w tym zakresie zapraszamy do skorzystania z oferty!